Meer lezen?

Huidige status
Niet ingeschreven
Voorwaarden
beschikbaar voor geregistreerde gebruikers
Aan de slag

Bij alle teksten en tools staan al de bronnen waarop we ons baseerden vermeld.

Hieronder vind je een selectie inspiratiebronnen. We delen ze op in ‘bronnen rond beeldbellen’ en ‘bronnen rond implementeren’. Binnen deze rubrieken staan de bronnen alfabetisch op naam van de auteur.

inspiratiebronnen rond beeldbellen

Janssen, R., van Hout, A. e.a. (2017) Beeldbellen in de GGZ. Zwolle: Windesheim hogeschool

Op deze website staan vijf aspecten met inspiratie voor en reflectie over beeldbellen: een animatie, de app Samenspraak, zes beeldbelverhalen, onderzoeksresultaten en een leidraad voor intervisies.

Link

Lambregts, R. e.a.  (2015) Telezorg bij Attent Zorg en Behandeling. De Steeg: Attent

In deze publicatie verzamelen de auteurs ervaringen van cliënten en zorgprofessionals rond beeldbellen

Downloaden

Limper, M. (2016) Implementatie van beeldzorg. De zorgbewegers-aanpak. Utrecht: Zorgbewegers

De zorgbewegers beschrijven in deze nota een zes-stappenplan om beeldzorg als blended hulptool in te zetten in gezondheidszorg. Ze besteden daarbij aandacht aan : ‘voorbereiding en  afbakening scope’, ‘plannen, ontwerpen en inrichten’, ‘informatie, training en coaching’, ‘uitvoeren’, ‘verankeren en verbeteren’ en ‘evaluatie’.

Downloaden

Pattyn, E. & De Coninck, S. (2018) Het potentieel van beeldbellen in zorg en welzijn

In dit artikel gaan de auteurs op basis van literatuur en focusgroepgesprekken met partners uit dit SIMBA-project op zoek naar de meerwaarde van beeldbellen in de ambulante hulp en zorg. 

Downloaden

Van Braeckel, L. (2019) Horen, zien, praten en zorgen- beeldbellen maakt betere opvolging mogelijk. Brussel: Weliswaar.

Weliswaar – het welzijns- en zorgtijdschrift van de Vlaamse Overheid – publiceerde een artikel over de meerwaarde van beeldbellen en over dit SIMBA-project in mei 2019

Link

Van den Berckt, L. (2019) Welke effecten kan beeldbellen hebben op de ouder-kind relatie tussen een kind in CKG De Schommel en hun ouder(s)? [bachelorproef] Diepenbeek: UC Leuven-Limburg

In  dit bachelorproject gebruikt Leen Van den Berckt onder andere een cliëntreis om het effect van beeldbellen tussen een ouder en hun kind in CKG De Schommel in kaart te brengen.

Downloaden 

Van Duijvendijk, I. & van den akker, I. (2015) “Een deur naar de rest van de wereld” – Succesfactoren
en barrières bij de implementatie van beeldschermzorg. Den Haag: Nictiz/Trendition

In deze publicatie gaan de auteurs systematisch in op succesfactoren en barrières bij het implementeren van beeldbellen: projectmatig, technisch, financieel, resultaatgericht.

Downloaden

 

inspiratiebronnen rond implementeren

Balthazar, T. & Raeymaekers, P. (2018) Gegevensbescherming in de zorg – een praktische gids bij de GDPR. Brugge: Die Keure.

Zorgnet-Icuro werkte een gedragscode uit. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt de uitvoering van de GDPR gedetailleerd en praktisch toegelicht.

Bij de code horen ook 12 modellen om verder te werken aan de optimale bescherming van de privacy van bewoners, patiënten en medewerkers.

Bestellen

Bremmer, F. & Van Es, M. (2013). Een analyse van de verwachte kosten en baten van ehealth. Amersfoort: GGZ Nederland. 

In deze brochure wordt de Social Return On Investment geconcretiseerd voor ehealth-toepassingen in de GGZ in Nederland. Een van de methodieken was inspirerend voor het SIMBA-waardenspel

Downloaden

De Boever, S.; De Sutter, M., Goossens, N. & Remory, N. (2018) Social ROI bij het implementeren van online tools in de non- en social-profit sector. [bachelorproef], Gent: Arteveldehogeschool

Dit eindwerk onderzocht in hoeverre de sociale sector zich bezighoudt met het analyseren van de Social Return On Investment bij het implementeren van onlinetools. 

Instellingen vinden de digitalisering van hun sector wel noodzakelijk maar dan als ondersteunend communicatiemiddel en in evenwicht met face-to-facecontact. 

Social Return On Investment onderzoeken gebeurt door instellingen en organisaties echter niet. 

Downloaden

De Block, C., De Smet, J., Glorieux, J. & Pruvoost, D. (2018) SROI: Social Return On Investment – onderzoek naar de sociale en financiële ROI en de toepassing van online tools in de social-, profit- en non-profitsector. [bachelorproef] Gent: Arteveldehogeschool

In een eerste deel bieden deze studenten een overzicht van ROI, SROI en andere meetmethodes om maatschappelijke waarde te creëren.

Via diepte-interviews brengen ze in kaart dat de kennis omtrent SROI en maatschappelijke impactmeting in het werkveld zo goed als onbestaand is en dat daartoe ook de motivatie ontbreekt.

Downloaden

De Witte, N. & Van Daele, T. (2017) Vlaamse UTAUT-vragenlijsten. Antwerpen: Thomas Morehogeschool

Deze vragenlijsten geven inzicht in hefbomen en hinderpalen bij de implementatie van technologische toepassingen in de GGZ. Ze inspireerden voor de bevraging medewerkersvertrouwen en cliëntvertrouwen in beeldbellen.

Downloaden

Fleuren, M. (2015) MIDI: Meetinstrument voor
determinanten van innovaties. Leiden: TNO

Op basis van wetenschappelijk onderzoek schreef de auteur een toegankelijke brochure met het overzicht van de 29 determinanten die bepalend zijn voor innovatie.

Downloaden

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2014) Business Model Generatie. Deventer: Vakmedianet

De auteurs werken in dit boek het BMC – business model canvas uit dat ons inspireerde voor het overzichtsschema van alle aspecten die het duurzaam implementeren van beeldbellen bepalen.

Bestellen

Popelier, K. (2018) Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante Hulp en zorg

VAD – het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen – zette op haar website een artikel met de diverse aspecten van het implementeren van beeldbellen en haar betrokkenheid bij dit SIMBA-project.

Link

 Van Bijsterveldt, M. (2016) Opschalingsgids. Zorginstituut Nederland, de Nederlandse
Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw : Zorg voor innoveren.

In deze gids wordt rond vier thema’s gewerkt: ‘ondernemerschap’, ‘geld voor zorgvernieuwing’, ‘opschalen is veranderen’ en ‘belangrijke voorwaarden voor succes’. Telkens worden tips, praktijkervaring en achtergrondmateriaal gegeven

Downloaden

Vereniging Nederlandse Gemeenten (2016) Kennisbank klantreizen. Den Haag: VNG

VNG biedt een leermodule en een kennisbank rond het opmaken van klantreizen … vanuit cliëntperspectief een hulp- en zorgaanbod bekijken levert immers tal van pijn- en verbeterpunten op.

Link

Vienne, S. & Opstaele, V. (2018) Het ArrowRoots-model. Gent: Arteveldehogeschool

Het ArrowRoots-Model biedt een overzicht van de domeinen en processen die “gemanaged” moeten worden om samenwerking tussen organisaties succesvol te laten verlopen.

Het brengt op een geconcentreerde manier de complexiteit van samenwerken in beeld. Het geeft m.a.w. een visie en denkkader mee dat houvast biedt op de soms woelige zee van samenwerking.

Het ArrowRoots-model is ook een hulpmiddel om te kijken waar je staat met jouw samenwerkingsverband.

Link